türkiye’de kumar yargı yetkisi jürileri 5

Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları

Eğer bir kişi cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ediyorsa, bu halde cinsel saldırı suçu söz konusu olacaktır. Cinsel saldırı suçunun temel hali mağdurun şikayeti olması halinde kovuşturulacaktır. Doktor ya taksirle adam öldürme ya da ihmali davranışla kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacaktır. Ancak bir suçun ihmali davranışla işlenebilmesi için, failin bir harekette bulunma yükümlülüğü varken bulunmaması sebebiyle ölüm neticesinin gerçekleşmiş olması gerekir. Örneğin, bir hemşirenin hastaya ilacını verme yükümlülüğü vardır. Saatinde ilacını vermeyi ihmal ettiği için söz konusu hasta ölürse, hemşire ihmali davranışla kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacaktır. Eğer denetim süresi iyi halli olarak geçirilirse, yani denetim süresi içinde kişi kasıtlı suç işlemez ve mahkemenin emrettiği yükümlülükleri yerine getirirse, ceza infaz edilmiş sayılır. Öncelikle sanık, 2 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olmuş olmalıdır. Ancak fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından 3 yıl veya daha az hapis cezaları ertelenebilir. İkinci fıkrada eğer bir kişi suçun nitelikli hallerinde hataya düşmüşse bu hatasından yararlanacağı düzenlenmiştir.

Buna göre polis, amirinden aldığı emri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı amirine bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yinelerse, polis bunu yerine getirir ve bundan sorumlu olmaz. Ancak konusu suç teşkil eden bir emir hiçbir şekilde yerine getirilemez. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları iktisap edebilirler. Yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak iktisap etmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ve bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk (2,5) hektarı geçemez. Hâkimlik mesleğine kabul şartları bakımından Muratoğlu(2021)  aktarımları da aynı paralelde olup, şöyledir; Federal kanun koyucu Alman Hâkimler Kanunu’nun (Deutsches Richtergesetz) 5 ila 7. Maddelerinde hâkimlik mesleğine kabul için gerekli şartları, yani kimlerin hâkimlik yapabileceğini düzenleyerek bu konuda genel bir çerçeve çizmiştir. Federal devletin yasama yetkisini kullanmadığı, yani bu Kanunda düzenlenmeyen veya ayrıntıları belirtilmeyen konular ise federe devletler tarafından düzenlenmektedir.

  • DYYK m.3(d) uyarınca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbesttir.
  • Bu dönemdeki çocuklardan işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanlar veya davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş olanların ceza sorumluluğu yoktur.

Dolaylı fail, araç olarak kullanılan kişiye egemendir ve aslında işlenen suç tamamen araç olarak kullanan kişinin eseridir. Bir suçun işlenmesine iştirak eden suç ortaklarının bu suçun işlenişine bulundukları katkıları göz önünde bulundurularak sorumlulukları ve ne sıfatla örneğin, azmettiren, yardım eden, doğrudan fail, dolaylı fail gibi iştirak ettiği belirlenecektir. Haksız tahrike örnek vermek gerekirse; bir kişinin kendisine hakaret edip döven kişinin arabasına zarar vermesi. Kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik bir tehlike olmalıdır\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. paribahis\. Kişinin bedeni üzerinde tasarruf etme yetkisi mutlak değildir. Dolayısıyla, bir kişi yaşam hakkının veya beden bütünlüğünün ihlal edilmesine rıza gösterse bile bu geçerli olmayacaktır. Yani, bir kimse rıza gösterse bile bu rızaya dayanarak o kimseyi öldüren veya yaralayan kimseler cezalandırılacaktır. Yabancı mahkemenin vermiş olduğu hükümdeki delillere göre Türkiye’de tayin olunacak ceza yaptırımının zamanaşımına uğramamış olması gerekir. Bunların yanında, ceza yargılamasının sonunda ihlale konu taklit ürünlerin müsaderesine / imhasına karar verilecektir. Her ne kadar bu hususla ilgili olarak açık hüküm bulunmamaktaysa da, Yargıtay’ın yakın tarihli kararları uyarınca, tarafların TürkPatent nezdinde yürüyen idari süreç kapsamında sundukları deliller ile hukuki süreçte de bağlı olacağı öngörülmektedir. Aleyhine ihtiyati tedbir verilen taraf bu ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf yoluna başvurabilir. Uyarınca, çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur.

TCK m.32’ye göre, hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. Tehditte ise, kişi var olan veya gerçekleşecek bir zarar karşısında kendisini veya başkasını kurtarmak için kendisine işletilmek istenen suçu işlemektedir. Örneğin, bir kimseye eğer kuyumcuyu soymazsa, çocuğunun öldürüleceğinin söylenmesi. Yani, bir suçtan dolayı Türkiye’de yargılanabilmek için hareketin veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmiş olması yeterlidir. Örneğin, A kişisi, B kişisine Yunanistan’da silahla ateş etmiş, B kişisi yaralanmış ve derhal uçakla İstanbul’a getirilmiş olsun. B kişisi İstanbul’da ölürse, ateş etme eylemi Yunanistan’da, ölüm neticesi İstanbul’da meydana gelmiş olacaktır. Bu halde netice Türkiye’de gerçekleşmiş olduğundan, A kişisi eyleminden dolayı Türkiye’de yargılanabilecektir. Aynı şekilde, A’nın B kişisine ateş etme eylemi Türkiye’de, ölüm neticesi Yunanistan’da gerçekleşmiş olsaydı, hareket (ateş etme) Türkiye’de yapılmış olduğundan A kişi hareketinden dolayı Türkiye’de yargılanabilecekti.

Bu kriterin yanı sıra, failin uyuşturucu madde kullandığı sıradaki ekonomik durumu da önemlidir. Şayet, kişinin uyuşturucu madde kullandığı sürede ekonomik durumunda olumsuz hareketlilik var ise, bu kişinin uyuşturucu madde ticareti yapmadığı, uyuşturucu madde kullandığı kabul edilmelidir. Son olarak, kişi uyuşturucu maddeyi satın aldıktan sonra herhangi bir faaliyete girişmemişse, failin uyuşturucu madde ticareti yapmadığı uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın aldığı kabul edilmelidir. Hırsızlık suçunda, çalınan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak hiç ceza da verilmeyebilir. Türk Ceza Kanunu rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişinin cezalandırılacağını öngörmüştür. Çocuğu düşürten kimse bir hekim olabileceği gibi gebeliği sonlandırma yetkisine sahip olmayan bir kimse de olabilir. Çocuğun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Ayrıca gebe kadının rızası olsa bile gebelik süresi on haftayı geçmişse, bu halde hem gebe kadın hem de çocuğu düşürten kimse cezalandırılacaktır. Tıbbi bir zorunluluk yoksa gebelik süresi on haftadan fazla olan kadın kürtaj olamaz. On haftaya kadar kişinin rızası ile kürtaj olması halinde suç oluşmayacaktır. Ancak on haftadan sonra eğer tıbbi bir zorunluluk yoksa kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde kadın cezalandırılacaktır. Hükümlü denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlerse veya mahkemenin kendisine yüklediği yükümlülükleri mahkemenin uyarısına rağmen yerine getirmemekte ısrar ederse, ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz edilmesine karar verilir.

İrtibat büroları ise yabancı yatırımcıların Türkiye’de bir varlık tesis etmek için kullanabilecekleri en kolay araçtır ve şirket ve şubelerinin aksine, irtibat büroları Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyetlerde bulunamazlar. İrtibat bürolarının Türkiye’deki yatırım olanaklarına ilişkin olarak bilgi toplama, pazar araştırmaları ve fizibilite çalışmaları yapma, yazışmaları yürütme, müşteri ziyaretlerinde bulunma ve seyahat organizasyonları için rezervasyon yapma gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Buradaki sorular ve cevapların her türlü telif ve yararlanma hakları büromuza aittir. Kişisel kullanım için suretleri bu siteden edinilebilir; ancak açıkça izin verilmedikçe tamamen veya kısmen iktibas edilemez, çoğaltılamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz. “başkasına geçer hastalığı, vazifesini gereği gibi yapmağa mâni olabilecek vücut veya akılca bir arızası bulunmamak”  Görüldüğü gibi engellileri de kapsayan bu kısıtlama biraz daha somut hale getirilmiştir. Burada; “vazifesini gereği gibi yapmağa mâni olabilecek vücut “ engelinin bulunmaması görme engeli açısından ne kadar geçerlidir ayrıca, tartışılabilir. 12 yaşından itibaren kademeli olarak görme yeteneğini kaybeden Yargıç Peter J. O’Donoghue, 1996 yılında New York Şehri Hukuk Mahkemesi’ne atandı ve 2002’de Queens County’deki New York Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne terfi etti.

Yardımcı adalet memurlarının eğitimleri, üç yıl olup eğitim, teorik ve pratik öğrenim bölümlerine ayrılır. Pratik eğitimleri özel olarak seçilmiş sulh mahkemeleri ve savcılıklarda geçirirler. Lise diplomasına sahip herhangi bir üniversitede eğitim yapabilme imkânına sahip öğrenciler bu eğitimi alırlar. Başkasının malını kısmen veya tamamen kullanılmaz hale getiren, tahrip eden, kirleten kişiye dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi öngörülmüştür. Bu suçun yakarak, patlayıcı madde kullanarak veya toprak kaymasına neden olmak suretiyle veyahut radyasyona maruz bırakarak işlenmesi halinde dört aydan üç yıla kadar verilecek hapis cezası iki kata kadar artırılacaktır. Resmi belge, kamu görevlisi tarafından görevi gereği kanunda öngörülen usule uygun olarak düzenlenmiş belgeyi ifade etmektedir. Özel belge ise, herhangi bir kişi veya kişilerden arasında düzenlenen her türlü belgeyi ifade etmektedir. Resmi belgenin ispat gücünün özel belgeye göre daha fazla olması, resmi belgenin kamu görevlisi tarafından düzenlenmesi gibi sebeplerden dolayı resmi belgede işlenen sahtecilik suçunun cezası, özel belgeye göre daha yüksektir.

Share

Iscriviti alla Newsletter!

Per rimanere aggiornati costantemente!